کاربرگ ها

 

عناوین کاربرگ ها

دریافت فایل ها

دریافت فایل ها

کاربرگ (1)-مشخصات طرح تحقیقاتی برای دریافت کد اخلاق   word    pdf  
کاربرگ (2)-ارزیابی مقدماتی پیشنهاده   word     pdf  
کاربرگ (3)- چک لیست مطالعه بر سوژه انسانی   word     pdf  
کاربرگ (4)-چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی   word     pdf  
کاربرگ (5)-چک لیست کار با ابزار و تجهیزات خاص   word     pdf  
کاربرگ (6)-چک لیست کار با نمونه های سلولی، بافتی و آزمایشگاهی   word     pdf  
کاربرگ (7)-در خواست بررسی طرح های کارآزمایی بالینی   word     pdf  
کاربرگ (8)-فرم رضایت نامه آگاهانه   word    
کاربرگ (9)-رضایت نامه پژوهش پرسش‌نامه ای   word     pdf  
کاربرگ (10)-رضایت نامه پژوهش مصاحبه ای   word     pdf  
کاربرگ (11)-فرم داوری پیشنهاده   word     pdf  
کاربرگ (12)-فرم نظارت بر مطالعات حیوانی   word     pdf  
کاربرگ (13)-فرم نظارت بر مطالعات کارآزمایی بالینی   word     pdf